www.needahand.org 首页   关于我们   联系   网站地图 
 
 

   
   介绍
   建立图书馆
   民间工艺品
   食用野菜
   捐助书籍
   捐助款项   首页
   关于骨髓库
   中国的骨髓库
   捐献活动
   在线登记
   

■ 捐款明细清单 返回上一页


十 期 捐 助(2005.01.1--2005.03.1)


收入
捐助者 币种
金额
时间
其他
王先生(北京) 人民币 500.00 2005.1.21  
老刘(厦门) 人民币 500.00 2005.2.28  
         

合计


人民币


1000.00元
   

支出:(2005年3月28日汇款8000元+50元邮寄费用)
被捐助同学 币种 金额 其他
吴玉珍 人民币 400.00  
陈淑华 人民币 400.00  
杨延洲 人民币 400.00  
曹红霞 人民币 200.00  
       
樊树婷 人民币 200.00  
陈龙 人民币 400.00  
王元海 人民币 400.00  
和建平

人民币

400.00  
王玉凤 人民币 400.00  
王占基 人民币 400.00  
孟继瑜 人民币 400.00  
苏鹏峰 人民币 200.00  
尹淑琴 人民币 400.00  
宋强 人民币 400.00  
李翠苗 人民币 400.00  
陈文兰 人民币 200.00  
董媛霞 人民币 400.00  
房租 人民币 1400.00  
邮寄费用 人民币 50.00  

合计

人民币
7650.00元
实际邮寄8000+邮寄费用50=8050元

统计:
十期捐助收入: +1000.00元
十期捐助支出: -8050.00元
九期帐户余额: +20155.00元

十期帐户余额:

13105.00元

其他:

刘老师处还剩余1970.00元

附:

捐助统计表单(2005.8.27实样拍摄)

 
Copyright ©www.needahand.org All Rights Reserved | 携手行动 版权所有 | Email: needahand@sina.com